یادداشت های دم دست

نیمکره ی جنوبی دلم!

آذر 96
2 پست
بهمن 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
5 پست
آذر 91
3 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
9 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
23 پست
آذر 89
27 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
18 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
27 پست
تیر 89
27 پست
خرداد 89
53 پست
اسفند 88
50 پست
بهمن 88
179 پست
دی 88
77 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
16 پست
مرداد 88
31 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
9 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
13 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
9 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
15 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
17 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
25 پست
مهر 85
31 پست
شهریور 85
40 پست
مرداد 85
51 پست
تیر 85
30 پست
خرداد 85
59 پست
اسفند 84
33 پست
بهمن 84
41 پست
دی 84
37 پست
آذر 84
35 پست
آبان 84
32 پست
مهر 84
27 پست
شهریور 84
22 پست
مرداد 84
26 پست
تیر 84
27 پست
خرداد 84
53 پست
فروردین 84
116 پست
اسفند 83
85 پست
دم‌دست
517 پست
پیامبر
1 پست
چرند
10 پست
یلدا
2 پست
جنوبی
15 پست
مشاهده
9 پست
لامبادا
8 پست
الکل
4 پست
جامانده
8 پست
بدون_شرح
8 پست
نیم‌شعر
26 پست
هفت
3 پست
فراموشکار
10 پست
طنزآباد
9 پست
لطفا
4 پست
سخنرانانه
51 پست
مناجات
16 پست
poems
7 پست
باتصویر
6 پست
حق
13 پست
غزل
15 پست
یا
7 پست
دو_دو_تا
9 پست
حلاج
6 پست
در_باران
13 پست
غریبه
6 پست
ثبت‌نشده
19 پست
سلام
12 پست